Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Muzeum Říčany

Naše školka se účastní projektu Oborový mentoring v přírodovědném a polytechnickém vzdělávání, který vede Muzeum Říčany. Cílem tohoto projektu je vytvořit funkční model, který vychází z praxe a bude odpovídat současným trendům pedagogické práce.

Formou střídavé a párové výuky lektoři říčanského muzea spolupracují s pedagogy vybraných MŠ. Přímo ve třídách ukazují, jak lze pracovat s tvořivostí dětí. Používají skutečné nástroje a různé druhy materiálů, například dřevo, dráty, vlnu, látky, kleště, škrabky, pilky, kladiva, jehly aj. Dětem je dán prostor pro vlastní rozhodobvání, realizaci svých nápadů a užití výsledného výrobku.Operační program Praha - pól růstu ČR

Název projektu: Cesta kolem světa

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/017_045/0001164

Zahájení realizace projektu: 1.8.2018

Datum ukončení realizace: 31.8.2020

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 337 432 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše školka se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 28 operačního programu Praha - pól růstu Inkluze a multikulturní vzdělávání. Tento projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

Nastavené aktivity

Stáže pedagogických pracovníků

Cílem je rozšířit odbornost pedagogických pracovníků ve školách, které integrují děti s OMJ. Stáž probíhá formou pozorování či stínování učitelů v hostitelské škole, řízených diskuzí a konzultací s učiteli a setkání s dětmi a učiteli v hostitelské zemi. 

Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

Cílem je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe s rodičovskou veřejností. Aktivita podporuje vytvoření prostoru pro otevřenou diskuzi v oblastech přístupu školy k začleňování žáků s OMJ, diskuzí o tématech spojených s problematikou inkluze a rozvojem demokratické kultury.

Komunitně osvětová setkávání

Cílem je podpora inkluzivního klimatu a komunitního charekteru školy.


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 Název projektu: Šablony pro MŠ Křejpského

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003549

Zahájení realizace projektu: 1. 12. 2016

Ukončení realizace projektu: 31. 11. 2018

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 507 940 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ a usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Cílem našeho projektu je podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj, čtenářskou a matematickou pregramotnost, inkluzi, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí a individualizaci vzdělávání v MŠ. A dále na sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a odborně zaměřená tématická setkání a spolupráce s rodiči.

Nastavené šablony

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 16 hodin.

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošné posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

Čtenářská pregramotnost

Cílem šablony je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Matematická pregramotnost

Cílem šablony je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Inkluze

Cílem šablony je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem šablony je podpořit pedagogické pracovníky mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Individualizace vzdělávání v MŠ

Cílem šablony je posílit kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí v mateřských školách prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí.

Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem šablony je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. Mateřská škola organizuje odborně zaměřená tématická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy.


 

Celé Česko čte dětem

V roce 2006 byla paní Evou Katrušákovou založila neziskovou organizaci Celé Česko čte dětem®, která od té doby úspěšně realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v České republice. Tato osvětová a mediální kampaň je zaměřena na podporu čtepnářské gramotnosti dětí a mládeže. Jedná se o největší kampaň svého druhu u nás. Do projektu je zapojena i naše mateřská škola.

Pravidelné čtení dítěti:

·      uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte;

·      vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;

·      podporuje psychický rozvoj dítěte;

·      posiluje jeho sebevědomí;

·      rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování;

·      formuje čtecí a písemné návyky;

·      učí samostatnému myšlení - logickému a kritickému;

·      rozvíjí představivost;

·      zlepšuje soustředění, uklidňuje;

·      trénuje paměť;

·      přináší všeobecné znalosti;

·      ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole;

·      učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla;

·      rozvíjí smysl pro humor;

·      je výbornou zábavou;

·      zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači;

·      je to únik od nudy, neúspěchů a problémů;

·      chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury;

·      je prevencí patologických jevů;

·      formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život;

·      je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

 

Mezi námi, povídej

Projekt podporuje mezigenerační setkávání seniorů s dětmi z mateřských či základních škol, pomáhá utvářet prostor pro společnou řeč. Společné činnosti jsou o vzájemné interakci, komunikaci a vztahují se k tradicím, ročnímu období i specifikům dané skupiny.

S dětmi navštěvujeme seniory s DS Háje. Společně tvoříme, zpíváme, povídáme si... 

V září jsme společně s DS Háje dostali známku Mezigeneračně, která je oceněním naší krásné společné práce. Děkujeme.

 

Máme čtecí babičky

Babička Evička chodí každé úterý po obědě číst dětem do odd. Koťátek, babička Verunka chodí v pondělí po obědě číst do odd. Berušek. V dnešní uspěchané době je čtení trochu odstrčeno na druhou kolej, je to obrovská škoda, proto jsme moc rádi, že ve spolupráci s Mezi námi - mezigeneračně jsme zapojeni do programu Přečti.