25.5. nastupují do mateřské školy děti, které se do 15.5. nahlásily. Těšíme se na vás.Nezapomeňte čestné prohlášení, roušky, 2 lahvičky s pitím na zahradu. Platby za květen vám převedeme ze zůstatku z března, červen uhradíte do 10.6. v běžné výši, vyúčtování proběhne v červenci.

Dětem, které ani jeden den v době od 25.5. do 30.6.2020 nenastoupí do mateřské školy, bude rozhodnutím ředitelky prominuta úplata za předškolní vzdělávání v květnu a červnu.Dobrý den,

v úterý 19.5. od 10.00 - 11.30 si budete moct vyzvednout vypálené všechny výrobky co děti vytvářely ještě před karanténou. Obrázek a ptáček.

Pokud máte doma ještě výrobky z domácího tvoření, je potřeba je donést ve stejném termínu na vypálení.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně keramiky a chystaného víkendového tvoření, napište mi prosím na :

Hezké dny Tekla 


Vážení rodiče, 25.5. by měl být obnoven provoz mateřské školy, přečtěte si, prosím, pečlivě uvedené informace. Věřím, že vše společně zvládneme a přeji vám všem hodně zdraví, pevné nervy a viru zmar.   Věra Bokrová

Mateřská škola, Praha 4, Křejpského stanovuje na základě doporučení MŠMT a zřizovatele MČ Praha 11 tyto hygienické a bezpečnostní podmínky pro zajištění ochrany zdraví všech účastníků vzdělávání pro provoz ode dne 25. 5. 2020 do  30. 6. 2020:

·       Pro vytvoření neměnných skupin dětí potřebujeme znát počty dětí, které budou docházet. Závazné sdělení konkrétních termínů docházky zašlete na mskrejpskeho@mybox.cz  a to nejpozději do 15.5.2020. Rovněž žádáme o sdělení, že již dítě neplánujete umístit do mateřské školy.

·       Skupiny, které budou na základě vašeho přihlášení vytvořeny budou po celou dobu od 25.5.-30. 6. 2020 neměnné. Nebudou se ani spojovat při ranním scházení a rozcházení, ani na zahradě mateřské školy. Pro zajištění tohoto požadavku bude upraven provoz mateřské školy. Vzhledem k tomu, že někteří zaměstnanci spadají do rizikových skupin, nemůžeme vám zajistit, že dítě bude ve své třídě a bude mít svou paní učitelku.

·       Ve všech třídách bude od 25.5.-30.6. 2020 zajištěn provoz 7:00 - 16:00 hodin. 

·       Omlouvání dětí na tel.246 037 824, 603 55 16 25 jak jste zvyklí. U dětí v povinném předškolním vzdělávání sami doplníme vaši omluvu do omluvného listu.  Účast dětí na předškolním vzdělávání není povinná.

·       Dítě bude znovu zařazeno k docházce do obnoveného provozu pouze na základě čestného prohlášení o bezinfekčnosti s vymezením rizikových skupin – ke stažení v záložce Dokumenty. Vyplněné prohlášení odevzdáte první den nástupu do mateřské školy (prohlášení se vztahuje na předchozí dva týdny, kdy se dítě nesetkalo s infekcí – proto jej datujte dnem nástupu), bez tohoto prohlášení a zvážení všech rizik nebude dítěti vstup do MŠ umožněn. V případě aktuálních alergických reakcí bude doloženo Potvrzením o zdravotní způsobilosti.

·       Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě za dodržování zvýšených hygienických opatření..

·       Platby za květen – stravné, školné neplaťte, bude vyúčtováno ze zůstatku  platby za březen. Zákonní zástupci dětí, u kterých nebude zůstatek za březen částku pokrývat, budou osloveni individuálně.

·       Plánované akce se ruší. (plavání, kroužky, výlety, vycházky mimo areál školy). S předškoláky bychom se rádi rozloučili v červnu, jakou formou, vám včas sdělíme.

NIKDO S PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST, KTERÉ BY MOHLY ODPOVÍDAT ZNÁMÝM PŘÍZNAKŮM COVID 19 (TĚLESNÁ TEPLOTA, KAŠEL, NÁHLÁ ZTRÁTA CHUTI, ČICHU, JINÝ PŘÍZNAK AKUTNÍ INFEKCE DÝCHACÍCH CEST) NESMÍ DO ŠKOLY VSTOUPIT!

·       U vstupu do třídy bude probíhat ranní filtr, dítěti bude změřena teplota. První den nástupu odevzdáte u vchodu Čestné prohlášení a roušky.

·       Pokud se v určitou dobu vyskytne větší množství osob pohromadě, prosím, vyčkejte venku, dodržujte rozestupy alespoň 2 metry. Do budovy budou vpuštění maximálně 2 děti s jedním zákonným zástupcem. Desinfekce rukou pro dospělé bude k dispozici u vstupu do třídy.

·       Do areálu MŠ vstupují rodiče i děti v rouškách (či jinou ochranou úst a nosu). V době přejímání a odevzdávání dětí mají roušku (respirátor) a štít také pedagogové.

·       Rodiče se zdržují v areálu jen na dobu nezbytně nutnou, dítě převléknou v šatně a zazvoní si pro předání dítěte do třídy. Rodiče nesmí vstupovat do dalších prostor školy, zákaz vstupu do pobytových místností dětí.

·       Před vstupem do třídy si dítě řádně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem po dobu 20-30sekund. Pro otření rukou použije jednorázovou utěrku.

·       Děti si všechny věci budou nosit v tašce/ batohu / dostatečně velkém / a denně si je budou odnášet domů. Děti si nebudou nosit žádné hračky, jídlo atp. z domova.

·       Zákonný zástupce zajistí pro své dítě 2 roušky v podepsaném sáčku a 1 sáček na použitou roušku, které budou uloženy ve třídě, aby byly pro případ potřeby k dispozici.

·       Děti a pedagogové v prostoru mateřské školy nemusí mít roušky.(kromě předávání dětí rodičům)

·       Podle možností se veškeré aktivity budou organizovat na školní zahradě a v atriu ve venkovní učebně. Na zahradě bude mít každá třída určený prostor, kde se budou skupiny intervalově střídat.

·       Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce. Stoly prostírají  a jídlo vydávají pracovnice školní jídelny, děti si samy neberou příbory ani nenabírají jídlo a pití.

·       Pravidelně je zajištěno větrání všech prostor 1x za hodinu 5 minut.

·       Několikrát denně se desinfikují povrchy a předměty, které používá více osob. (kliky dveří, branky, spínače světel, zvonků, vodovodní baterie).

·       Je zajištěna pravidelná desinfekce prostor prostředky, které působí virucidní aktivitou.

Pokud by se objevilo v průběhu provozu MŠ u dětí, či zaměstnanců podezření na možné příznaky COVID 19, bude okamžitě zajištěna izolace, informována spádová hygienická stanice a zák. zástupce dětí.

 

Potřeba ochranných a desinfekčních prostředků je zajištěna ve spolupráci se zřizovatelem MČ Praha 11 v dostatečném množství.


Prázdninový provoz pro děti zaměstnaných rodičů bude prodloužen do 24.7.2020. Závazné přihlášky na konkrétní termín docházky dítěte posílejte na mskrejpskeho@mybox.cz do 25.5.2020.


Vážení rodiče,

rádi bychom vás informovali o znovuotevření naší mateřské školy.

Zpráva zřizovatele MČ Praha 11, OŠK dne 7. 5. 2020
Rada MČ Praha 11 připravuje vydání doporučení pro ředitele MŠ, aby v případě příznivé epidemiologické situace, s účinností od 25. 5. 2020, obnovili provoz jimi řízené mateřské školy.
Dále MČ Praha 11, po dohodě s řediteli MŠ, vychází vstříc rodičům s prodloužením prázdninového provozu. Informace naleznete na webu MČ Praha 11 – školství – mateřské školy.

Podrobné informace o provozu budou na webových stránkách v průběhu příštího týdne, zároveň vás požádáme o závazné přihlášky k docházce od 25.5. do 30.6. 2020.

Platby školného a stravného zatím neprovádějte. 

 


 

Vážení rodiče, v záložce Dokumenty naleznete dopis starosty Prahy 11.
 
 

 

 
Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci si zrušte platbu stravného a školného za duben. Platby za březen (stravné a poměrná část školného) vám budou vyúčtovány v řádném termínu.
Škola v přírodě byla zrušena, peníze se vám již nyní vrací zpět na vás účet.
Plavání bylo uhrazeno za odebrané lekce, podle dalšího vývoje dojde k vyúčtování.
Pro nás všechny je tato situace nová, všechno je poprvé, ale snažíme se to společně zvládnout.  
V případě dotazů, problémů, nápadu  mi volejte 603 551 625
Přeji hodně zdraví
Věra Bokrová
Milí rodiče,
Valinka z Medvídku nás inspirovala, když chtěla poslat básničku, kterou zahajujeme každý den. Na stránky tříd vám je vložíme a můžete si ráno povědět jaké je počasí, co budete vařit, naplánovat si program, povědět si něco pěkného a užít si celý den.
Do dokumentů jsme vložili rozvrh Předškoláčka.
Můžete si s dětmi zkusit hrát na školu, procvičovat a připravovat se na vstup do 1. třídy.
Mnoho další inspirace a pracovních listů najdete na internetu.
Přejeme Vám hodně zdraví, pevné nervy a krásné společné chvíle doma.
Holky z naší školky
 

 

 
 Vážení rodiče,
pokud potřebujete Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)
pošlete žádost o vystavení tiskopisu na mskrejpskeho@mybox.cz
Do zprávy uveďte jméno dítěte.
Potvrzenou Žádost dostanete obratem zpět. 

Mateřská škola, Praha 4, Křejpského 1503

Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy z vážných technických důvodů

Ředitelka  Mateřské školy Praha 4, Křejpského 1503 rozhodla po projednání se zřizovatelem a v souladu s §3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,

o přerušení provozu mateřské školy

K přerušení provozu bylo přistoupeno na základě současné epidemiologické situace a jejích dopadů, a to ve dnech od 16.03.2020 do odvolání.

 

Přerušení provozu bylo dne 13.3.2020 oznámeno Hygienické stanici hl. m. Prahy.

                                                                                                                    Věra Bokrová

ÚMČ Praha 11                                                            ředitelka MŠ

<w:LsdException Locked="false" Prio